بسته آموزشی کامل
دانش آموختگان تهران

460,000 تومان

جزئیات کالا

بسته آموزشی(آناتومی،فیزیولوژی و بیوشیمی)
دانش آموختگان تهران

اطلاعات بیشتر مدرس : دکتر کاشانی، دکتر ایمانی، دکتر مرد سلطانی - مدت زمان(ساعت) : 51 - تعدادDVD : 13 - پوشش آزمون پزشکی(سوال) : 60 - پوشش آزمون دندان پزشکی(سوال) : 81

250,000 تومان

جزئیات کالا

بسته آموزشی(پاتولوژی و ایمونولوژی)
دانش آموختگان تهران

اطلاعات بیشتر مدرس : دکتر سمیع زاده، دکتر نوربخش - مدت زمان(ساعت) : 20 - تعدادDVD : 6 - پوشش آزمون پزشکی(سوال) : 24 - پوشش آزمون دندان پزشکی(سوال) : 30

150,000 تومان

جزئیات کالا

بسته آموزشی(بافت شناسی، روان شناسی و بهداشت)
دانش آموختگان تهران

اطلاعات بیشتر مدرس : دکتر صدقت، دکتر شالبافان، دکتر مینایی - مدت زمان(ساعت) : 16 - تعدادDVD : 4 - پوشش آزمون پزشکی(سوال) : 33 - پوشش آزمون دندان پزشکی(سوال) : 27

110,000 تومان

جزئیات کالا

DVD آناتومی
دانش آموختگان تهران

اطلاعات بیشتر مدرس : دکتر ایرج راگردی کاشان-استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران - مدت زمان(ساعت) : 16 - تعدادDVD : 4 - پوشش آزمون پزشکی(سوال) : 31 - پوشش آزمون دندان پزشکی(سوال) : 30

100,000 تومان

جزئیات کالا

DVD فیزیولوژی
دانش آموختگان تهران

اطلاعات بیشتر مدرس : دکتر علیرضا ایمانی-استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران - مدت زمان(ساعت) : 14 - تعدادDVD : 4 - پوشش آزمون پزشکی(سوال) : 28 - پوشش آزمون دندان پزشکی(سوال) : 31

100,000 تومان

جزئیات کالا

DVD بیوشیمی
دانش آموختگان تهران

اطلاعات بیشتر مدرس : دکتر میثم مرد سلطانی-استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران - تعدادDVD : 3 - پوشش آزمون پزشکی(سوال) : 19 - پوشش آزمون دندان پزشکی(سوال) : 28

100,000 تومان

جزئیات کالا

DVD پاتولوژی
دانش آموختگان تهران

اطلاعات بیشتر مدرس : دکتر اسماعیل سمیع زاده-استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش - مدت زمان(ساعت) : 14 - تعدادDVD : 4 - پوشش آزمون پزشکی(سوال) : 15 - پوشش آزمون دندان پزشکی(سوال) : 15

85,000 تومان

جزئیات کالا

DVD ایمونولوژی
دانش آموختگان تهران

اطلاعات بیشتر مدرس : دکتر فرشید نوربخش-استادیار دانشگاه تهران - مدت زمان(ساعت) : 6 - تعدادDVD : 2 - پوشش آزمون پزشکی(سوال) : 10 - پوشش آزمون دندان پزشکی(سوال) : 17

65,000 تومان

جزئیات کالا

DVD بافت شناسی
دانش آموختگان تهران

اطلاعات بیشتر مدرس : دکتر باقر مینایی-استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران - مدت زمان(ساعت) : 8 - تعدادDVD : 2 - پوشش آزمون پزشکی(سوال) : 11 - پوشش آزمون دندان پزشکی(سوال) : 10

50,000 تومان

جزئیات کالا

DVD بهداشت
دانش آموختگان تهران

اطلاعات بیشتر مدرس : دکتر مجتبی صداقت-دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران - مدت زمان(ساعت) : 4 - تعدادDVD : 1 - پوشش آزمون پزشکی(سوال) : 19 - پوشش آزمون دندان پزشکی(سوال) : 10

30,000 تومان

جزئیات کالا

DVD روان شناسی
دانش آموختگان تهران

اطلاعات بیشتر مدرس : دکتر محمد رضا شالبافان-استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران - مدت زمان(ساعت) : 4 - تعدادDVD : 1 - پوشش آزمون پزشکی(سوال) : 7 - پوشش آزمون دندان پزشکی(سوال) : 12

30,000 تومان

جزئیات کالا