دانش آموختگان تهران در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می نماید:
 --- همایش موفقیت در آزمون علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی گلستان ---

کلّیّت مباحث: