نام درس

پزشکی

دندان‌پزشکی

آناتومی

 28

فیزیولوژی

 26

28 

بیوشیمی

 17

25 

پاتولوژی

 15

15 

بهداشت

 17

10 (سلامت)

ایمونولوژی

 9

15 

بافت شناسی

 10

0

روان‌ شناسی

6

10

انگل شناسی (انگل+قارچ+حشره)

 12

6

میکروب شناسی (باکتری+ویروس)

 13

24

فیزیک پزشکی

 6

5

جنین شناسی

6

0

تغذیه

 6

0

ژنتیک

 6

10 

معارف و انقلاب اسلامی

10 

10

زبان انگلیسی

 13

0

علوم تشریحی

0

42

مجموع 

200

200