دانلود تغییرات رفرنس‌های امتحان علوم پایه‌ی ۹۶

 

چند نکته :‌ 
      ۱- رفرنس درس ژنتیک کتاب امری ویرایش چهاردهم (۲۰۱۲) هست که به اشتباه ۲۰۱۴ نوشته شده است.

     ۲- رفرنس درس تغذیه فصل‌های مشخص کتاب کراوس نمی‌باشد و اسم رفرنس «لیندا کلی» می‌باشد.