۱- ظاهراً کلید نهایی امتحان ۴ سوال حذفی داشته است که ۲ سؤالش مربوط به قطب زنجان بوده است و ۲ سوال هم مربوط به وزارت بهداشت!
۲- اما نحوه‌ی تراز کردن به چه شکلی است؟ دانشجویان  از ۱۴۸  سؤال هر نمره‌ایکه به دست می‌آورند را باید در ۱۵۰ ضرب و آن را بر ۱۴۸ تقسیم کنند.به عنوان مثالشخصی که به ۱۰۰ سوال پاسخ صحیح داده است۱۵۰۰ را  تقسیم بر ۱۴۸ کند که در نهایت نمره به دست آمده برابر است با= ۱۰۱.۳۵
۴- هر نمره‌ای که به دست آوردید را با نمره‌ای که از ۴۸تای کشوری گرفته‌اید جمع و به سمت بالا رند شده است. یعنی حتی به نمره ی ۱۲۶.۰۲ دست یافته‌اید: آن را به ۱۲۷ تبدیل کرده‌اند
۵-اگر از امتحان  ۱۹۸ نمره‌ای تراز شده، نمره‌ای که گرفتید که ۸۵ و بالاتر بود به شما نمره ۹۰ داده و شما نمره قبولی دریافت کردید  و اگر کمتر از ۸۵ شوید متاسفانه موفق به قبولی نشده‌اید.